Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Środa, 2023-02-01 ( Imieniny: Brygidy, Dobrogniewa)

BIP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dalikowie - DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

Informujemy, iż wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (pelet drzewny, drewno kawałkowane, inny rodzaj biomasy, gaz skroplony LPG, olej opałowy) przyjmowane są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dalikowie: Plac Powstańców 1, 99-205 Dalików od dnia 21 września 2022r. (środa).

Druki wniosków są zamieszczone na stronie internetowej: BIP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dalikowie oraz są dostępne w formie papierowej w siedzibie tut. GOPS w godzinach pracy ośrodka.

Wnioski o  wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła można składać do dnia 30.11.2022 roku, a złożone po dniu 30.11.2022r. pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

1) kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo

2) kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo

3) kocioł olejowy

zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się: osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe). Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego oraz że gospodarstwo domowe może otrzymać dodatek z tytułu wykorzystania wyłącznie jednego źródła ciepła.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożyła więcej niż jedna osoba z danego gospodarstwa domowego wieloosobowego, dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

UWAGA!

W przypadku gdy pod jednym adresem zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, przysługuje jeden dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477 i 1692).

Zgodnie z wprowadzonymi przepisami, w przypadku dodatku z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła nie obowiązuje kryterium dochodowe.

Wysokość dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła wynosi:

 • 3000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
 • 1000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
 • 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
 • 2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Za gaz skroplony LPG uważa się mieszaninę gazów: propanu i butanu. Możliwość uzyskania dodatku dla gazu skroplonego obejmuje wyłącznie gaz ze zbiornika gazu skroplonego LPG używanego dla celów grzewczych w kotle gazowym zasilanym tym gazem. Dodatkiem nie są objęte w szczególności: gaz ziemny dystrybuowany siecią gazową (tzw. gaz sieciowy) oraz gaz LPG z tzw. butli gazowej.

Należy pamiętać, że informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Informacja o przyznaniu dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła będzie przesyłana na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej (o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę tegoż dodatku) lub możliwa do odbioru w siedzibie GOPS w Dalikowie. Nie odebranie w/w informacji nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku. Odmowa przyznania dodatku dla gospodarstw domowych lub rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku następuje przez wydanie decyzji administracyjnej.

Wnioski można składać:

 • elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP (opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym),
 • papierowo w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dalikowie,
 • za pośrednictwem poczty (papierowo) na adres tut. GOPS.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu: 43 678-01-83 wew. 14.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-09-27 08:52przez:
Opublikowano:2022-09-26 09:28przez: Nina Żałobna
Zmodyfikowano:2022-09-27 09:21przez: Nina Żałobna
Podmiot udostępniający: BIP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dalikowie
Odwiedziny:258

Rejestr zmian

 • [2022-09-27 09:21:30]Nina Żałobna3
 • [2022-09-27 09:21:19]Nina Żałobna3
 • [2022-09-27 08:54:32]Nina Żałobna2
 • [2022-09-26 08:47:51]Nina Żałobna1

Banery/Logo