BIP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dalikowie

Podstawa prawna

Ustawa z dnia  12 marca 2004 roku  o pomocy społecznej  (t.j. Dz. U z 2021 r., poz. 2268 z późn. zm.)

       Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

 Zadania pomocy społecznej (art. 3 ustawy o pomocy społecznej)  :

  1. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.
  2. Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie sytuacjom, o których mowa w art. 2 ust. 1 (ustawy o pomocy społecznej) przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.
  3. Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy.
  4. Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej.

Autor: Nina Żałobna

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-12-11 15:06przez: Nina Żałobna
Opublikowano:2020-12-11 12:44przez: Nina Żałobna
Podmiot udostępniający: Gminnny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dalikowie
Odwiedziny:2376

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.